fbpx

KUNDEKONTROLL

I henhold til vår autorisasjon som regnskapsførerforetak er vi pålagt til å utføre kundetiltak ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforhold. Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettigede representant, samt registrering av reelle rettighetshavere.


Elektronisk legitimering med Bank ID

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID (BankID / Buypass) for å legitimere deg. Følg instruksjonene i nedenfor. Hvis du har problemer når du skal signere med bank-ID, så trykk på «Får du ikke logget inn eller signert med BankID» på innloggingsbildet for BankID.

Om du ikke har elektronisk ID sende vi deg skjema for utfylling. Skjema sendes til oss sammen med gyldig legitimasjon som er bekreftet rett kopi av godkjent instans (bank, politi, advokat, revisor) eller vi får dette overlevert ved personlig oppmøte hos oss i Gauterødveien 6B, 3154 Tolvsrød i Tønsberg, Olsrød Park. Ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førerkort og bankkort med bilde).


Definisjoner:

Vennligst les dette før du fyller ut vår skjema

REELE RETTIGHAVERE:

Fysiske personer som alene eller sammen med andre nære familiemedlemmer, direkte eller indirekte:

 • Eier mer enn 25 % av eierandelene
 • Kontrollerer mer enn 25 % av det totale antallet stemmer i foretaket
 • Har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av foretakets styremedlemmer eller tilsvarende
 • På grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med tre første punktene.
 • På annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen

Definisjon etter hvitvaskingsloven: fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av.


NÆRT FAMILIEMEDLEM:

Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.


POLITISK EKSPONERT PERSON (PEP):

Fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som:

 • statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 • medlem av nasjonalforsamling
 • medlem av styrende organ i politisk parti
 • medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 • medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 • ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
 • medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 • direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Her kan du fylle ut skjema. Det tar bare noen få minutter 🙂